จันทร์ – ศุกร์: 10:00-17:00 

02-676-3663

นโยบายการใช้งานเว็บไซต์

ข้อกำหนดทั่วไป

การเข้าสู่เว็บไซต์ในของ บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด หมายความว่า คุณได้รับทราบข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอย่างดีแล้ว รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายแห่งประเทศไทยและข้อกำหนดต่างๆ หากไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ คุณจะถูกกีดกันจากการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ทุกส่วนภายในเว็บไซต์ของเราถูกปกป้องด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

การอนุญาติให้ใช้งาน

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด อนุญาติให้ดาวน์โหลดและทำซ้ำบางส่วนภายในเว็บไซต์ของเราเป็นการชั่วคราวเพื่อจุดประสงค์การใช้งานส่วนตัว ไม่สามารถนำไปใช้งานในเชิงธุรกิจ โดยเผยแพร่เพื่อให้ผู้อื่นรับทราบเพียงอย่างเดียว ไม่สามารถกระทำสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติม
  • ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงทุกส่วนหรือบางส่วน
  • นำไปใช้เพื่อจุดประสงค์การค้าหรือนำไปแสดงในเชิงสาธารณะ
  • พยายามปรับปรุง/ทำให้คล้ายคลึงกับข้อมูลซอฟแวร์ภายในเว็บไซต์ในเครือของ บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด
  • ลบข้อความลิขสิทธิ์หรือส่วนที่มุ่งหมายออกจากกัน
  • ย้ายเนื้อหา/รูปภาพ/บางส่วนภายในเว็บไซต์ไปยังฐานข้อมูลอื่น
การอนุญาติให้ใช้งานถูกยกเลิกอัตโนมัติ เมื่อคุณทำความเสียหายหรือเข้าข่ายการกระทำเหล่านี้หรือถูกยกเลิกโดยเว็บไซต์ในเครือของ บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด ในขณะใดก็ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่ผิดเงื่อนไข คุณต้องทำลายเนื้อหา/ข้อมูล/บางส่วนของเว็บไซต์ในเครือของ บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด ในอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคหรือเครื่องพิมที่คุณเป็นเจ้าของ

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ทุกส่วนภายในเว็บไซต์ในเครือของ บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด ถูกจัดเตรียมและโฆษณาตามจริง”ในปัจจุบัน” บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด ไม่รับผิดชอบหากเกิดความเข้าใจผิดหรือถูกทำให้เข้าใจผิดจากภายนอกที่ไม่ใช่เว็บไซต์ในเครือของ บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด เช่น เว็บไซต์ต่างๆที่เชื่อมโยงเข้ามาที่เว็บไซต์แห่งนี้

ข้อจำกัด

ในกรณีที่ไม่มีผู้ใด บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัดหรือซัพพลายเออร์จะรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น (รวมถึง ความเสียหายสำหรับการสูญเสียข้อมูลหรือกำไรหรือเนื่องจากการหยุดชะงักทางธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถที่จะใช้ข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตภายใต้เว็บไซต์ในเครือของ บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด แม้ตัวแทนผู้มีอำนาจได้รับแจ้งด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษรของความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว เพราะบางประเทศไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดในการรับประกันโดยนัยหรือข้อจำกัดของความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา หรือข้อจำกัดเหล่านี้อาจไม่มีผลกับคุณ

การแก้ไขใหม่

ทุกส่วนภายในเว็บไซต์ในเครือของ บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัดที่ปรากฏบนเว็บไซต์รวมถึงทางด้านเทคนิคการพิมพ์หรือข้อผิดพลาดในการถ่ายภาพ บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด ไม่รับประกันว่าทุกส่วนภายในเว็บไซต์ของเรามีความถูกต้องสมบูรณ์ เว็บไซต์ในของบริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด อาจทำการเปลี่ยนแปลงทุกส่วนหรือบางส่วนภายในเว็บไซต์ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด ไม่ได้มีความตั้งใจหรือพยายามจะแก้ไขข้อมูลเนื้อหาใดๆ

การเชื่อมโยง

บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด ไม่สามารถตรวจสอบเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราได้ทั้งหมด ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวใดๆ รวมถึงการเชื่อมโยงใดๆ ไม่ได้หมายความถึงการรับรองจากบริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด แต่อย่างใด การใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้เอง

ข้อตกลงภายใต้การเปลี่ยนแปลง

เว็บไซต์ของ บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด อาจมีการปรับเงื่อนไขเหล่านี้ในการใช้สำหรับเว็บไซต์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในปัจจุบันรวมถึงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ต่างๆ

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ของ บริษัท บริโอ ทราเวล จำกัด ใด ๆ จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่ต้องคำนึงถึงความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมายอื่นๆ
[user_registration_form id="22036"]