จันทร์ – ศุกร์: 10:00-17:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | เลย – ภูเรือ – เชียงคาน 3วัน 2คืน
(สายการบินแอร์เอเชีย)

HILIGHT PROGRAM

  • สัมผัสวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นที่ถนนคนเดินเชียงคาน

  • สักการะพระธาตุศรีสองรัก ขอพรด้านความรักและมิตรภาพ

  • สักการะพระใหญ่ภูคกงิ้วและชมบรรยากาศแม่น้าสองสีจากสกายวอล์ค

  • ดื่มด่าบรรยากาศริมโขงกับ CAFÉ DE RIVER

ราคาเพียง 12,590.-

กำหนดการเดินทาง

มกราคม – มีนาคม 2564

คอนเฟิร์มเดินทาง 6-9 ท่าน !!

08.30       คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 3 เคาน์เตอร์แอร์เอเชีย พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

10.30       นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเลย จังหวัดเลย ประเทศไทย โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย(AIR ASIA) เที่ยวบินที่ FD 3542

11.45       คณะเดินทางถึง สนามบินเลย จังหวัดเลย และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย          นำท่านออกเดินทางไปยัง พระธาตุศรีสองรัก โบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดเลย และถือเป็นสัญลักษณ์และตราประจำจังหวัด ตั้งอยู่ที่อำเภอด่านซ้าย ริมฝั่งแม่น้ำหมัน หรือห่างจากตัวจังหวัด 83 กิโลเมตร อยู่ในบริเวณวัดพระธาตุศรีสองรัก เป็นพระธาตุก่ออิฐถือปูนสีขาวสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบล้านช้าง เป็นวัดที่ไม่มีพระภิกษุพำนักอยู่สร้างขึ้นถวายเป็นอุเทสิกเจดีย์ สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยาเพื่อเป็นสักขีพยานในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จึงได้ร่วมกันสร้างเจดีย์ขึ้นถวายมีพระนามว่า“พระธาตุศรีสองรัก”  เป็นดังสักขีพยานแห่งสัจจะไมตรี ข้อห้ามของที่นี้คือ ห้ามใส่เสื้อผ้าสีแดง นำสิ่งของหรือดอกไม้บูชาที่เป็นสีแดง เข้าบริเวณเขตองค์พระธาตุตั้งแต่สมัยโบราณจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบมาจนถึงปัจจุบัน ตำนานของพระธาตุแห่งนี้มีหลายตำนวนด้วยกัน เช่น พระธาตุศรีสองรักมี “นายมั่นนายคง” ยอมอุทิศชีวิตเป็นข้าคอยเฝ้าไปชั่วนิรันดร์ และตำนานเรื่องเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียมว่า เป็นวิญญาณของชาย-หญิงที่ถูกกีดกันในความรักและมาเสียชีวิตลงที่พระธาตุแห่งนี้ ซึ่งทั้งคู่หนีเข้าไปในอุโมงค์ตอนก่อสร้างองค์พระธาตุ แต่ว่าช่างไม่รู้จึงได้ก่อสร้างปิดอุโมงค์จนทั้งสองเสียชีวิตกลายเป็นวิญญาณที่คอยเฝ้าปกปักรักษาองค์พระธาตุศรีสองรักมาจนถึงทุกวันนี้ ภายในวัดยังมีพระพุทธรูปปางนาคปรก ศิลปะทิเบต หัวนาคปรกสร้างด้วยศิลา องค์พระพุทธรูปสร้างด้วยทองสัมริด มีหน้าตักกว้าง 21 นิ้ว สูง 30 นิ้ว ทุกวันขึ้น 15 เดือน 6 ชาวอำเภอด่านซ้าย หรือ”ลูกผึ้งลูกเทียน” จะร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุขึ้น โดยจะนำต้นผึ้งมาถวายพระธาตุถือเป็นประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นประจำทุกปี

                จากนั้นถัดไปไม่ไกลมากนัก นำท่านเข้าสู่ วัดเนรมิตวิปัสสนา ห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กน้อย จุดเด่นขอวัดแห่งนี้คือพระอุโบสถและเจดีย์ภายในวัดก่อสร้างด้วยศิลาแลงทั้งหลัง มีพระอุโบสถขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงามตามศิลปะภาคกลางมีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เกิดจากจินตนาการสร้างสรรค์ออกแบบโดยพระและเณร  มีภาพจิตรกรรมที่สวยงามประดับอยู่โดยรอบลวดลายอ่อนช้อยด้วยศิลปะของช่างเขียนชาว ด่านซ้าย ซึ่งใช้เวลาวาดนานถึง 8 ปี เป็นภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติ ภาพพระเวสสันดรชาดก และภาพทศชาติ มีพระพุทธชินราชจำลองเป็นพระประธานและมีหุ่นขี้ผึ้งของหลวงพ่อพระมหาพันธ์ สีลวิสุทโธซึ่งเป็นผู้ริเริ่มสร้างวัดและได้มรณภาพลงแล้วประดิษฐานอยู่ บริเวณพื้นที่โดยรอบมีการจัดแต่งสวนและต้นไม้ร่มรื่นสวยงามและมีต้นไม้ที่สำคัญทางพุทธศาสนาคือ ” ต้นสาละ” เป็นต้นไม้ที่ พระพุทธเจ้าทรงประสูติ เป็นสถานที่ที่ไม่ว่าใครก็ตามเดินทางมาถึงด่านซ้ายไม่ควรพลาดแวะชม

เย็น           บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ PHURUASANCTUARY หรือระดับเทียบเท่า

05.30      นำท่านชมบรรยากาศยามเช้าบนจุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติภูเรือ จังหวัดเลย สัมผัสบรรยากาศเมืองแห่งขุนเขา ทะเลหมอกสีขาวสุดอลังการ และชมธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ณ “อุทยานแห่งชาติภูเรือ” ที่เที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเลย อุทยานแห่งนี้มีลักษณะภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อน มีที่ราบสูงสลับกับยอดเขาหินทรายสูง มียอดเขาที่สำคัญ ทั้งยอดเขาภูสัน สูง 1,035 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และยอดภูกุ สูง 1,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยมียอดภูเรือเป็นยอดเขาสูงสุด สูงถึง 1,365 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสำคัญหลายสาย ทั้งห้วยน้ำด่าน ห้วยบง ห้วยเกียงนา ห้วยทรายขาว ห้วยติ้ว และห้วยไผ่ ต้นกำเนิดของน้ำตกห้วยไผ่ที่สวยงาม

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเข้าสู่ วัดป่าห้วยลาด ชมความสวยงามของจิตรกรรมกับความวิจิตรตระการตาของงานประติมากรรมอันประณีตภายในบริเวณวัดที่ถูกตกแต่งเอาไว้อย่างงดงาม ทั้งงานศิลปะและการออกแบบที่ผสมผสานกันออกมาได้อย่างลงตัว มีมุมถ่ายภาพสวยๆ คู่กับงานประติมากรรมมากมาย ให้นักท่องเที่ยวไปกราบไหว้ขอพรไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นพระอินทร์ พญานาค และองค์เทพต่างๆ อีกมากมาย ถือเป็นจุดชุมนุมเทพ และที่โดดเด่นสะดุดตาก็คือ องค์พญานาค เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ อุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา อีกทั้งยังเชื่อกันว่าหากได้มาสักการะแล้วเสมือนราวกับว่าเป็นบันไดสู่จักรวาล นอกจากนี้ยังมีศาลาเฉลิมพระเกียรติที่ใหญ่โตโอ่อ่า สง่างาม ซึ่งประดิษฐานพระประธานสีขาวบริสุทธิ์สร้างด้วยแร่แคลไซด์มีนามว่า พระสัพพัญญูรู้แจ้งสามแดนโลกธาตุ ขนาดองค์ใหญ่ที่สุดหน้าตัก 20 เมตร สูง 19 เมตร เป็นพระประธานในศาลาเฉลิมพระเกียรติและภายในศาลามีรูปปั้นองค์พระเกจิอาจารย์ดังถูกปิดทองเหลืองอร่ามสวยงาม เป็นที่เคารพบูชาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนที่แห่งนี้

               จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง วัดพระใหญ่ภูคกงิ้ว +สกายวอล์ค สถานที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดเลย โดยพระใหญ่ได้รับการประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเวณปากลำน้ำเหืองจรดกับแม่น้ำโขง สายน้ำที่เป็นพรมแดนธรรมชาติกั้นระหว่างสปป.ลาวกับไทย ซึ่งตรงบริเวณที่แม่น้ำเหืองไหลมาบรรจบกับแม่น้ำโขง นั้นจะเห็นเป็นแม่น้ำสองสีที่มีสีเข้ม-อ่อนต่างกันอย่างชัดเจน สามารถมองเห็นทัศนียภาพของแม่น้ำโขงในมุมสูง เป็นจุดที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ไหนๆ ให้ท่านสักการะพระใหญ่ภูคกงิ้วพระพุทธรูปปางลีลาประทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคล และเดินเล่นชมบรรยากาศและธรรมชาติบนสกายวอล์คที่ทำด้วยกระจกใสชนิดพิเศษ

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย          ออกเดินทางไปยัง วัดพระบาทภูควายเงิน โบราณสถานเก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่ง ในอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยถือเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคานมานาน ในอดีตวัดแห่งนี้เป็นวัดร้าง แต่มักจะมีพระธุดงค์เดินทางมากปักกลดบำเพ็ญเพียรอยู่เสมอ และในบริเวณวัดยังมีรอยพระพุทธบาทที่ประดิษฐานอยู่บนหินลับพร้า (หินลับมีด) ซึ่งมีลักษณะเป็นรอยแตก แต่ไม่มีอักษรจารึกขนาดกว้างประมาณ 1 ศอก ยาวประมาณ1 วา รูปลักษณะเหมือนรอยพระพุทธบาทจริง ตามตำนานกล่าวว่ามีชาวนาผู้หนึ่งที่มักพาควายขึ้นมาหาหญ้ากินบนภูเขาบริเวณวัด และเมื่อมีพระธุดงค์ผ่านมาชาวนาผู้นี้ก็จะนำเอาอาหารมาถวายแก่พระธุดงค์เป็นประจำ ซึ่งอานิสงส์แห่งการถวายทานนี้เอง ทำให้ชาวนาทำนาขายข้าวได้เงินมากทุกปี จนร่ำรวยถึงขั้นเศรษฐีและด้วยสำนึกในบุญคุณของควาย ที่ช่วยไถนาปลูกข้าวอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ชาวนาจึงเรียกควายตัวนี้ว่า“ควายเงิน” วัดแห่งนี้จึงตั้งชื่อว่า“วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน” ตามเรื่องเล่านี้เอง ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ได้รับการจดทะเบียนเป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2478 สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชื่อกันว่ามีเพียงผู้ที่มีบุญญาบารมีเท่านั้นที่จะมีโอกาสมากราบไหว้

                ออกเดินทางไปชมธรรมชาติที่ แก่งคุดคู้ แก่งหินขนาดใหญ่กลางลำน้ำโขง อยู่ห่างจากตัวอำเภอเชียงคาน ประมาณ 3 กิโลเมตร ประกอบด้วยหินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมาก ชมภูมิทัศน์ที่เห็นโขดหินจากการทอดตัวของแนวหินลงในช่วงโค้งเว้าของแม่น้ำโขงที่กว้างขวางไกลสุดลูกหูลูกตาขนานไปสองฝั่งทั้งไทยและลาว มีฉากหลังเป็นภูเขาที่ชื่อว่า “ภูควายเงิน” ถ้าไปในช่วงที่แม่น้ำโขงลดลงอาจจะเห็นโขดหินหรือเกาะแก่งต่าง ๆโผล่ขึ้นมาได้อย่างชัดเจน  เป็นจุดชมวิวธรรมชาติอีกแห่งนึงของเมืองเชียงคาน

เย็น          บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

               นำทุกท่านเพลิดเพลินไปกับ ถนนคนเดินเชียงคาน ถนนสายเล็กๆชื่อดังของเมืองเชียงคานอีกสถานที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงเมืองเชียงคาน ถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยบรรยากาศเก่าๆ โดยเฉพาะบ้านเรือนทั้ง 2 ข้างทางที่ยังมีกลิ่นอายบ้านสมัยก่อน ตลอดทั้งเส้นเป็นแหล่งรวมของอร่อยและสินค้าแฮนด์เมด ให้ท่านอิสระเดินชมบรรยากาศของถนนคนเดินกับสีสันยามเย็นตามอัธยาศัย

                นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ CHIANG KLONG RIVERSIDE RESORT หรือระดับเทียบเท่า

              นำท่านตักบาตรข้าวเหนียว กิจกรรมยามเช้าที่ไม่ควรพลาดเมื่อท่านมาเยือนยังเชียงคาน ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นเมืองเชียนคานที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณีมาจนถึงปัจจุบัน

เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

               นำท่านเข้าสู่ วัดศรีคุนเมือง หรือวัดใหญ่ วัดที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนเชียงคาน สิ่งสำคัญคือมาไหว้พระน้อมระลึกถึงพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ยังได้เห็นประเพณีวัฒนธรรมอันเข้มแข็งของชาวเชียงคาน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2485 เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเชียงคาน และเป็นแหล่งรวมงานศิลปะโดยภายในบริเวณวัดมีโบสถ์เก่าแก่ที่มีหลังคาลดหลั่นกันลงมาตามแบบศิลปะล้านนาอยู่เบื้องหน้า เมื่อเดินผ่านประตูโบสถ์เข้ามาด้านในจะมีพระพุทธรูปไม้จำหลักลงรักปิดทองปางประธานอภัย ที่สร้างตามแบบศิลปะล้านช้างหรือแบบลาว นอกจากนี้บริเวณผนังด้านหน้าของพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนัง ปรากฏให้เห็นอยู่เต็มหน้าบรรณ ซึ่งภาพทั้งหมดนี้เป็นภาพนิทานชาดกชุดพระเจ้าสิบชาติ

               จากนั้นไปยัง วัดมหาธาตุ เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองเชียงคาน ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2197 เคยเป็นที่ว่าการงานเมืองของเจ้าเมืองเชียงคานมาก่อน แต่ก่อนใช้เป็นฐานบัญชาการทางด้านของการปกครองเเละการทหารของรัฐบาลสยามในอดีต เเละเป็นที่มีความสำคัญในกรณีพิพาทกับฝรั่งเศสหลายครั้งทำให้มีกลิ่นอายของการผสมผสานของศิลปะทั้งของไทย ลาว เเละฝรั่งเศส ก่อนที่จะมีการเเปลงมาเป็นวัดที่มีความสวยงามลงตัวทางด้านของศิลปกรรม ภายในวัดมีพระอุโบสถไม้เก่าแก่รูปแบบสถาปัตยกรรมล้านช้างเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อใหญ่ บริเวณหน้าจั่วมีภาพเขียนบอกเล่าเรื่องราวประวัติเมืองเชียงคาน ข้างโบสถ์มีเจดีย์ก่ออิฐที่เชื่อกันว่าสร้างทับรูพญานาคเป็นปากทางเข้าเมืองพญานาคซึ่งจะขึ้นมาบูชาหลวงพ่อใหญ่ จึงได้มีการสร้างช่องประตูเอาไว้ด้านข้างองค์พระประธาน ด้านวิหารเก่าผนังภายนอกด้านหน้ามีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพระเวสสันดรชาดกได้รับอิทธิพลจากศิลปะรัตนโกสินทร์

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย         นำท่านเดินทางไปสัมผัสบรรยากาศดีๆกับคาเฟ่สวยริมแม่น้ำโขงร้าน CAFÉ DE RIVER แหล่งพักผ่อนชั้นดีที่มีดีทั้งวิว ทั้งเมนูอาหารเครื่องดื่ม และมุมถ่ายรูปละลานตาทั้งโซนในร่มและโซนกลางแจ้ง (ไม่รวมค่าอาหารและเครื่องดื่ม)

                นำท่านเข้าสู่ ร้านขายของฝาก ให้ท่านเลือกซื้อของฝากมากมายกลับไปยังกรุงเทพฯ เช่น มะพร้าวแก้ว ของฝากชื่อดังจากแก่งคุดคู้ หรือผลไม้อบแห้งต่างๆเป็นต้น

16.00      ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเลย จังหวัดเลย

18.00      นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชีย(AIR ASIA) เที่ยวบินที่ FD 3549

18.55      เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

[user_registration_form id="22036"]