จันทร์ – ศุกร์: 10:00-17:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | 8 พระธาตุ ณ นครพนม 3 วัน 2 คืน

(สายการบิน ไทยสมายล์)

HILIGHT PROGRAM

  • สักการะพระธาตุประจาวันเกิดทั้ง 8 ณ เมืองนครพนม
  • สักการะพระธาตุประจาปีวอก (ปีลิง – ธาตุทอง)
  • สักการะองค์พญาศรีสัตตนาคราช ณ ลานพญาศรีสัตตนาคราช เพื่อ ความสิริมงคล
  • ล่องเรือชมบรรยากาศแม่น้าโขงในยามเย็น

เดินทาง 

เมษายน-มิถุนายน 2564

ราคาเพียง 12,990.-

คอนเฟิร์มเดินทาง 6-9 ท่าน !!

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

05.30       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

07.05       นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินนครพนม จังหวัดนครพนม ออกเดินทางโดย สายการบินไทยสมายล์ (THAI SMILE) เที่ยวบินที่ WE 030

08.25       เดินทางถึง สนามบินนครพนม จังหวัดนครพนม หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พบกับเมืองสงบริมฝั่งโขงมีจังหวัดที่มีสามสิ่งที่เป็นที่สุด นั่นคือ มีพระธาตุพนม ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในแผ่นดินอีสาน มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่สวยที่สุด และมีวิวที่สวยที่สุดที่สามารถเห็นได้ชัดเจนที่สุดจากฝั่งไทย เพราะตรงข้ามกับจังหวัดนครพนมคือเมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ที่เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน กลายเป็นทัศนียภาพที่สวยงาม

นำท่านสู่ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมากเพราะในอดีต“ประธานโฮจิมินห์”หรือที่คนละแวกนี้เรียกกันว่า“ลุงโฮ”เคยมาสร้างบ้านอาศัยอยู่ที่นี่เพื่อหาแนวร่วมกลับไปกู้เอกราชให้กับประเทศเวียดนามในช่วง 90 ปีที่แล้ว อนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างบนเนื้อที่ 7 ไร่ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ประธานโฮจิมินห์ ทางการเวียดนามได้มอบเงินจำนวน45ล้านบาทให้จังหวัดนครพนมและสมาคมไทยเวียดนามเพื่อทำการก่อสร้างอนุสรณ์สถานโฮจิมินห์ ภายในประกอบด้วย ซุ้มประตูอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ อาคารรูปปั้นเคารพประธานโฮจิมินห์ อาคารจัดแสดงภาพชีวประวัติและหุ่นขี้ผึ้ง จำลองประธานโฮจิมินห์ อาคารจำหน่ายของที่ระลึก บ้านพักจำลอง เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2559

กลางวัน      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย          นำท่านสักการะ พระธาตุมหาชัย พระธาตุประจำวันเกิดของท่านที่เกิดวันพุธ ประดิษฐานอยู่ที่ วัดธาตุมหาชัย อ.ปลาปาก องค์พระธาตุสูง 37 เมตร เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันต์ สิ่งสำคัญของวัดนี้คือ พระพุทธไชยสิทธิ์ เป็นพระประธานในพระอุโบสถ และมีหอพระพุทธรูปปางห้ามญาติ ซึ่งแกะสลักจากไม้สะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย กับภาพเขียนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติ มีลวดลายศิลปะที่งดงาม เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุมหาชัยจะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดีค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ

นำท่านสักการะ พระธาตุประสิทธิ์ พระธาตุวันเกิดของท่านที่เกิดวันพฤหัสบดี ประดิษฐาน ณ วัดธาตุประสิทธิ์ เดิมเป็นเจดีย์เก่าแก่ชำรุดทรุดโทรมมีเถาวัลย์ปกคลุมภายในอุโมงค์มีพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ ต่อมาพระธาตุประสิทธิ์ได้รับการบูรณะ โดยเลียนแบบพระธาตุพนมในปี พ.ศ.2515 ได้นำพระอุรังคธาตุของพระพุทธเจ้าและอรหันตธาตุรวม 7องค์มาบรรจุไว้ในองค์พระธาตุ มีตำนานบอกไว้ว่าพระธาตุแห่งนี้มีพระเป็นผู้สร้าง ที่สำคัญพระประธานของวัดอยู่ประจำทิศตะวันตก ตรงกับพระพฤหัสบดีที่อยู่ทิศตะวันตกเช่นกัน เชื่อว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุประสิทธิ์ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้สัมฤทธิผลในการปฏิบัติงาน ก้าวหน้าสมดังประสงค์

นำท่านสักการะ พระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันเกิดของท่านที่เกิดวันศุกร์ ประดิษฐานอยู่ ณ วัดท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทน อยู่ติดริมฝั่งโขงพระธาตุองค์นี้มีสิ่งที่ตรงกับเทพประจำวันศุกร์ คือพระธาตุหันไปทางทิศเหนือของพระธาตุพนม ตรงกับทิศประจำของพระศุกร์ เป็นศิลปกรรมและปูชนียวัตถุองค์หนึ่งที่จำลองแบบมาจากองค์พระธาตุพนมในยุคต้น แต่มีขนาดเล็กกว่า ก่อด้วยอิฐถือปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยม ฐานกว้างและยาวด้านละ 6 วา 3 ศอก สูง 33 วา(ประมาณ 66 เมตร) ภายในบรรจุพระธาตุของพระอรหันต์ ซึ่งพระอาจารย์ศรีทัตถ์ได้อัญเชิญมาจากเมืองย่างกุ้ง มีความเชื่อกันว่าผู้ที่เกิดวันนี้เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์รักอิสระรักสวยรักงามผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุแห่งนี้จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยามรุ่ง

               นำท่าน ผ่านชมวิวสะพานมิตรภาพไทย-ลาว สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กับประเทศลาว(คำม่วน) หนึ่งในสะพานที่มีความสำคัญของภาคอีสาน ปัจจุบันเป็นเส้นทางการคมนาคมขนส่งด้านการค้าและการท่องเที่ยวรวมทั้งยังเป็นสะพานที่มีความสวยงามมากอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีวิวด้านหลังเป็นภาพภูเขาหินปูนของประเทศไทยลาวลูกน้อยใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อน 

เย็น          บริการอาหารเย็น บนเรือล่องแม่น้ำโขง ให้ท่านชมวิวและสัมผัสบรรยากาศสองฟากฝั่งริมแม่น้ำโขงพร้อมกับทานอาหารเย็นบนเรือ

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ FORTUNE VIEW KHONG HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านสักการะ พระธาตุศรีคุณ พระธาตุประจำวันเกิดของท่านที่เกิดวันอังคาร ป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของชาวนาแก ประดิษฐานอยู่ใน วัดพระธาตุศรีคุณ อำเภอนาแกมีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม ต่างกันที่ชั้นที่ 1 มี 2 ตอน เป็นรูปสี่เหลี่ยมประดับรูปลายหินปั้น และชั้นที่ 2 สั้นกว่าองค์พระธาตุพนม ภายในบรรจุพระอรหันตธาตุของพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร และพระสังกัจจายนะ ตามตำนานของพระธาตุองค์นี้มีกษัตริย์นักรบเป็นผู้ก่อสร้าง ตรงกับลักษณะของคนที่เกิดวันอังคารซึ่งจะเป็นนักต่อสู้ มีน้ำอดน้ำทนเป็นเยี่ยม เชื่อว่าหากใครได้ไปสักการะจะได้อานิสงส์ มีศักดิ์ศรีทวีคูณ และจะเสริมพลังนักสู้ให้มีจิตใจเข้มแข็ง

                   นำท่านสักการะ พระธาตุพนม พระธาตุประจำวันเกิดของชาวปีวอกและพระธาตุประจำวันเกิดของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ ประดิษฐาน ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เป็นศาสนสถานที่มีความสำคัญที่สุดของภาคอีสาน และเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทย มีประวัติความเป็นมานับพันปี เป็นที่ประดิษฐาน “พระอุรังคธาตุ” ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เชื่อว่าพระธาตุองค์นี้เทวดาพระอาทิตย์เป็นผู้สร้าง ชาวบ้านนิยมมากราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลและจะได้รับอานิสงส์มีบุญบารมี  (ร่วมห่มพระธาตุ)

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย           นำท่านสักการะ พระธาตุเรณูนคร พระธาตุประจำวันเกิดของท่านที่เกิดวันจันทร์ พระคู่บ้านของชาวเรณูนคร พระธาตุแห่งนี้ประดิษฐานอยู่ ณ วัดพระธาตุเรณู ใจกลางตัวอำเภอเรณูนคร โดยจำลองมาจากพระธาตุพนมองค์เดิม แต่เล็กกว่า ภายในเจดีย์บรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน เพชรนิลจินดา หน่องา เครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง รวมถึงสิ่งของอื่นๆ เชื่อกันว่าคนที่เกิดวันจันทร์มักเป็นคนมีเสน่ห์ ใครได้กราบไหว้จะมีรูปงามผ่องใส ตรงกับลักษณะของเทพประจำวันจันทร์

                  นำท่านเดินทางสู่ วัดมรุกขนคร เพื่อทำการสักการะ พระธาตุมรุกขนคร พระธาตุประจำวันเกิดของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืน วัดมรุกขนครมีอายุมากกว่าสามร้อยปี องค์พระธาตุหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทิศประจำของผู้เกิดวันพุธกลางคืน เป็น1ในพระธาตุบริวารของพระธาตุพนมองค์ที่อายุน้อยที่สุดสร้างมายังไม่ถึงยี่สิบปี มีลักษณะคล้ายพระธาตุพนม แต่ขนาดเล็กกว่าก่ออิฐถือปูนเป็นผงสี่เหลี่ยม ฐานกว้างด้านละ ๒๐ เมตร พระธาตุสูง ๕๐.๙ เมตร เชื่อกันว่าผู้ที่ไปนมัสการพระธาตุ จะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้เกิดความดีความชอบ เพิ่มความรัก ความสามัคคี

                  นำท่านเข้าสู่ร้าน 76A The Space อีกหนึ่งร้านกาแฟในอาเภอเมืองนครพนมที่ใช้บ้านเดิมจากบ้านเก่าของชาวญวณอายุยาวนานกว่า 100 ปีมาตกแต่งใหม่ทาเป็นร้านกาแฟ ปรับโฉมใหม่ให้ยังเห็นโครงสร้างของบ้านหลังเดิม แต่เพิ่มเสน่ห์การตกแต่งให้ดูน่านั่ง ให้บริการทั้งเครื่องดื่มและของหวาน ให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับมุมถ่ายรูปภายในร้านตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม)

เย็น           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

                 นำท่านเข้าสู่ ถนนคนเดินนครพนม ถนนคนเดินเลียบแม่น้ำโขงในตัวเมืองนครพนม โดยเส้นทางเริ่มตั้งแต่ท่าเรือท่องเที่ยว ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิกาประวัติศาสตร์ บริเวณริมทางเรียงรายไปด้วยอาหาร ของทานเล่น ของใช้ ของฝากมากมายให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศและเลือกซื้อของที่มีให้เลือกสรรมากมายตามอัธยาศัย

                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ FORTUNE VIEW KHONG HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ วัดมหาธาตุ อ.เมืองตั้งอยู่ริมฝั่งโขง ที่ประดิษฐานของ พระธาตุนคร พระธาตุคู่บุญของผู้ที่เกิดวันเสาร์ มีรูปแบบตามพระธาตุพนมองค์เดิม ภายในบรรจุพระอรหันตสารีริกธาตุพร้อมกับองค์พระพุทธรูปทองคำ  เงินบรรจุผอบไม้จันทร์แดงและของมีค่าต่างๆจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาถวายบรรจุเอาไว้ในองค์พระธาตุ พระธาตุแห่งนี้มีเทวดานพเคราะห์ประจำทิศตะวันตกเฉียงใต้ปกปักษ์รักษา เชื่อกันว่าผู้มาสักการะจะได้อานิสงส์ส่งผลให้มีบุญวาสนาเป็นเจ้าคนนายคน

               นำท่านเดินทางเพื่อไหว้สักการะ ลานพญาศรีสัตตนาคราช แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของ จ.นครพนม ประดิษฐานบนริมฝั่งแม่น้ำโขง บนลานศรีสัตตนาคราช  เป็นองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน  มีความสวยงามและโดดเด่น องค์พญาศรีสัตตนาคราช หล่อด้วยทองเหลือง มีน้ำหนักรวม 9,000 กก. เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยมความกว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้ำ ได้มีความเชื่อที่ว่า หากได้มาขอพรหรือบนบานองค์พญาศรีสัตตนาคราชจะประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งใจเพราะเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ ทำให้สถานที่แห่งนี้นี่เต็มไปด้วยผู้คนจากทั่วสารทิศที่มาบูชาและขอพรองค์พญานาค เป็นอีกจุดท่องเที่ยวหนึ่งในจังหวัดนครพนม ที่ต้องไม่พลาดแวะมากราบไหว้ของพรองค์พญาศรีสัตตนาคราช เพื่อความเป็นสิริมงคล

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย        แวะซื้อของฝาก ณ ตลาดอัมพร ตลาดอินโดจีน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมน้ำโขง ศูนย์จำหน่ายสินค้าของฝากเมืองนครพนม ที่นี่เป็นศูนย์รวมร้านค้ามากมาย สินค้ามากมายหลาหลายชนิด ตั้งแต่ของกินยันของใช้ ให้ท่านเลือกชมของฝากกลับไปฝากญาติสนิท มิตรสหายของท่านอย่างจุใจ พร้อมบรรยากาศริมน้ำโขงที่งดงาม

               แวะร้านคาเฟ่สุดชิลล์กับบรรยากาศสุดธรรมชาติ ณ ร้าน JUNGLE SPACE CAFÉ คาเฟ่ที่เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของบรรยกาศท่ามกลางขุนเขาให้ท่านพักผ่อนหย่อนใจและถ่ายรูปตามมุมตามๆบริเวณคาเฟ่ตามอัธยาศัย มาถึงที่นี่ไม่ควรพลาดเมนูเฉพาะของทางร้าน กับเมนูพิซซ่าเตาฟืนสูตรอิตาเลี่ยนแท้ๆ ที่โดดเด่นเรื่องของรสชาติและเนื้อแป้ง (ไม่รวมค่าบริการอาหารและเครื่องดื่ม)

15.25      จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนครพนม จังหวัดนครพนม

17.25      นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทยสมายล์ (THAI SMILE) เที่ยวบินที่ WE 033

18.50      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

[user_registration_form id="22036"]