จันทร์ – ศุกร์: 10:00-17:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | คำชะโนด นากา เบสซิ่ง 2 วัน 1 คืน
(สายการบิน ไทยสมายล์)

HILIGHT PROGRAM

  • ชมความงามของวัดป่าภูก้อน รอยต่อ3 จังหวัด อุดรธานี เลย หนองคาย

  • คำชะโนด สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาค

  • สัมผัสกับความงดงามของทะเลบัวแดง UNSEEN ของอุดรธานี

  • ชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดบน SKY WALK ณ วัดผาตากเสื้อ

ราคาเพียง  7,990.-

กำหนดการเดินทาง

ธันวาคม 63 – มีนาคม 64 

คอนเฟิร์มเดินทาง 6-8 ท่าน !!

05.30       คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ภายในประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

07.25       นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย โดย สายการบินไทย สมายล์ (THAI SMILE) เที่ยวบินที่ WE002

08.30       คณะเดินทางถึง สนามบินอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  

                 นำท่านเดินทางสู่ ทะลบัวแดง UNSEEN แห่งจังหวัดอุดรธานี ทะเลสาบน้ำจืดแห่งบึงหนองหานกุมภวาปีที่มีพื้นที่ถึง 22,500 ไร่ ชมทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญทางภาคอีสานที่ยังคงความสมบูรณ์ ด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ มีพืชน้ำ พันธุ์ปลา พันธุ์นก หลากหลายชนิด และพันธุ์พืชน้ำที่เป็นไฮไลท์ที่สำคัญห้ามพลาดชมของที่นี้คือ บัวแดง หรือ บัวสาย ในหนองหานซึ่งมีจำนวนมากจะงอกงามโผล่จากน้ำและผลิดอกเบ่งบานเป็นสีชมพูสะพรั่งไปทั่วผืนน้ำสุดลูกหูลูกตาในช่วงฤดูหนาวของทุกปี โดยดอกบัวจะเริ่มบานเป็นจำนวนมากเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย           นำท่านเข้าสู่ คำชะโนด หรือ วังนาคินทร์คำชะโนด เป็นสถานที่ขึ้นลงระหว่างมนุษยพิภพกับนาคพิภพของพญาสุทโธนาคราช ผู้สร้างแม่น้ำโขงและเป็นเจ้าของปลาบึก เมื่อพญานาคสุทโธนาคขึ้นมาบนมนุษยพิภพก็จะเป็นมนุษย์และมีชื่อเรียกว่าเจ้าปู่ศรีสุทโธ คำชะโนดมีพื้นที่กว่า 50 ไร่ เชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนลี้ลับของพญานาคและเป็นที่เคารพศรัทธาของคนในจังหวัดอุดรธานีและอีสานตอนบน ลักษณะของคำชะโนดจะเป็นเกาะลอยน้ำที่เต็มไปด้วยต้นชะโนด ป่าคำชะโนดเป็นสถานที่ปรากฏในตำนานพื้นบ้าน เชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตของพญานาคปู่ศรีสุทโธ ย่าศรีประทุมมา และสิ่งลี้ลับต่างๆ เกาะคำชะโนดไม่เคยจมน้ำ โดยมีความเชื่อที่ว่าเพราะมีพญานาคคอยปกปักรักษา

                จากนั้นออกเดินทางสู่ จังหวัดหนองคาย เมืองริมโขงอันสวยงาม ที่มีชื่อเสียงในเรื่องพญานาค ทั้งประเพณีบุญบั้งไฟอันโด่งดัง สถานที่ท่องเที่ยวตำนานความเชื่อพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ศาลาแก้วกู่ เป็นรูปปั้นก่ออิฐถือปูนมากมายทรงสูงตระหง่านใหญ่โตถูกสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาและความเชื่อของ ปู่บุญเหลือ สุรีรัตน์ หรือ ปู่เหลือ ว่าทุกศาสนาผสมผสานกันได้โดยปรารถนาให้ “อุทยานเทวาลัย” หรือ “ศาลาแก้วกู่” หรือที่ชาวหนองคายเรียกกันว่า “วัดแขก” เป็นสถานที่แทนภาพดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวง ที่มีความแปลกตาจำนวนรวมกว่า 200 องค์ โดยประกอบด้วยพระพุทธรูป พระรูปของพระโพธิสัตว์ เทพเจ้าฮินดู บุคคลในคริสต์ศาสนา ความเชื่อพื้นบ้าน และตัวละครจากรามเกียรติ์ เป็นสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และงดงามดูสวยงามตระการตา

                เดินทางต่อไปกันยัง ตลาดท่าเสด็จ หรือ ตลาดอินโดจีน เดิมชื่อ ตลาดท่าเรือ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง ในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย เป็นตลาดและจุดชมวิวริมแม่น้ำโขงอีกแห่งเมื่อมองข้ามไปสามารถมองเห็นประเทศลาวได้ ภายในตลาดเป็นแหล่งรวมสินค้าและแหล่งซื้อขายผลิตภัณฑ์จังหวัดหนองคายและในแถบอินโดจีน เช่น อาหารพื้นเมือง สินค้าโอท๊อป ของที่ระลึก ของเครื่องใช้ต่างๆ ในอดีตเคยเป็นด่านสำหรับคนท้องถิ่นที่ต้องการจะข้ามฝั่งไปยังประเทศลาว ปัจจุบันด่านได้ย้ายไปทำการที่สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแทนหลังจากได้เปิดใช้งานสะพาน คงไว้เพียงแต่ท่าเรือ

เย็น           บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

                นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ AMANTA HOTEL หรือที่พักระดับเทียบเท่า

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินทางสู่ วัดโพธิ์ชัย หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปสำคัญคู่เมือง ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิ์ชัย ซึ่งมีฐานะเป็นวัดอารามหลวง หลวงพ่อพระใส เป็นพระพุทธรูปหล่อในสมัยล้านช้าง และตามตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่า พระธิดา 3 องค์ แห่งกษัตริย์ล้านช้างเป็นผู้สร้าง บางท่านก็ว่าเป็นพระราชธิดาของพระไชยเชษฐาธิราช ได้หล่อพระพุทธรูปขึ้น 3 องค์ และขนานนาม พระพุทธรูปตามนามของตนเองไว้ด้วยว่า พระเสริมประจำพี่ใหญ่ พระสุกประจำคนกลาง พระใสประจำน้องสุดท้อง มีขนาดลดหลั่นกันตามลำดับ

               นำท่านเดินทางสู่ วัดผาตากเสื้อ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีทัศนียภาพสวยงามเป็นอย่างมากแห่งหนึ่งในอำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย วัดตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ท่ามกลางธรรมชาติสมบูรณ์สวยงามเป็นจุดชมวิวแม่น้ำโขงที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของภาคอีสาน มีจุดเด่นคือ SKYWALK ที่มองเห็นแม่น้ำโขงกั้นอยู่เบื้องล่างโดยกั้นระหว่างประเทศไทยและลาว เป็นพื้นกระจกที่ยื่นออกมาจากหน้าผา ให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนได้เดินออกไปสัมผัสกับบรรยากาศบนกระจกใสแบบตื่นตาตื่นใจและได้รับความรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนหมอก จุดชมวิวแห่งนี้สามารถชมวิวทิวทัศน์ของวัดผาตากเสื้อได้ทุกฤดูกาล

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย วัดที่เป็น UNSEEN ของจังหวัดอุดรธานี วัดที่สวยงามสะดุดตาท่ามกลางขุนเขาที่อุดมไปด้วยธรรมชาติ มีลำธาร สัตว์ป่าและต้นไม้นานาชนิด วิหารของวัดป่าภูก้อนมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน ภายในวิหารจะถูกตกแต่งอย่างงดงามตระการตาและรอบๆผนังมีภาพพุทธประวัติและภาพทศชาติที่มีการตกแต่งแบบภาพปั้นนูนต่ำ หล่อด้วยทองแดง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติทั้ง 10 ชาติ ด้านบนของทุกภาพ จะถูกแกะสลักด้วยบทสวดอิติปิโสช่องละท่อนด้วยสีเขียวเข้มบนพื้นหินอ่อนสี ภายในวัดมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุ ในพระเกศพระร่วงโรจน์ศรีบูรพา ซึ่งเป็นประธานประดิษฐานหน้าองค์พระปฐมรัตนบูรพาจารย์มหาเจดีย์ มีพระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี เป็นพระพุทธรูปปางปรินิพพานทำด้วยหินอ่อนขาวจากเมืองคาร์ราร่า ประเทศอิตาลีความยาว 20 เมตรมีความอ่อนช้อยงดงามและทนทาน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ประดิษฐานรูปปั้นหินอ่อนของเหล่าเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศไทย วัดชื่อดังและศูนย์รวมจิตใจอีกแห่งหนึ่งของพุทธศาสนิกชนชาวอีสาน

               อิสระให้ท่านซื้อของฝาก ณ ร้านสุขสมบูรณ์ของฝากเมืองอุดร ร้านของฝากชื่อดังของอุดรธานีที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นและของพื้นบ้านของอุดรธานี สินค้าแนะนำของที่นี่ คือ มะพร้าวแก้ว หมูยอ กล้วยเบรกแตก กุนเชียง กาละแม และอื่นๆอีกมากมายรับประกันความสดใหม่ทุกวัน

17.30      ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

19.20      นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย สมายล์ (THAI SMILE) เที่ยวบินที่ WE009

20.25      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

[user_registration_form id="22036"]