จันทร์ – ศุกร์: 10:00-17:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | ภูเก็ต ลักชูรี่ 3 วัน 2 คืน (สายการบิน ไทยสมายล์)

HILIGHT PROGRAM

  • เดินชมบรรยากาศย่านเมืองเก่ากับสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส
  • ชมความสวยงามของบัวขนาดใหญ่ ที่ณ มาดูบัว คาเฟ่
  • สัมผัสธรรมชาติกับกิจกรรมดำน้ำตื้นที่เกาะราชาและเกาะเฮ
  • สักการะพระวัดดังของจังหวัดภูเก็ต เช่น วัดพระทอง วัดพุทธมิ่งมงคล

ราคาเพียง 13,990.-

กำหนดการเดินทาง

มกราคม – มีนาคม 2564

คอนเฟิร์มเดินทาง 6-9 ท่าน !!

06.00       คณะเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก ด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

08.10       นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยสายการบินไทยสมายล์ (THAI SMLIE) เที่ยวบินที่ WE 203

09.30       เดินทางถึง สนามบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต รับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางไปยัง วัดพระทอง หรือ วัดพระผุด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงวัดหนึ่งในจังหวัดภูเก็ต ที่ตั้งของวัดพระทองอยู่ทางด้านทิศเหนือของเกาะภูเก็ต เป็นวัดเก่าแก่ที่น่าสนใจด้วยตำนานเรื่องเล่าอันศักดิ์สิทธิ์เล่าขานของพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซึ่งโผล่พ้นขึ้นมาจากพื้นดินเพียงพระเกตุมาลา และผุดขึ้นมาจากพื้นดินเดียวครึ่งองค์ อันเป็นที่มาของชื่อ “วัดพระผุด” ให้ท่านสักการะขอพรกับพระพุทธรูปองค์ใหญ่ตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าชม ย่านเมืองเก่าภูเก็ต ที่มีประวัติศาสตร์และความรุ่งเรืองอันยาวนานอีกเมืองหนึ่งของไทย โดยหนึ่งในรอยอดีตอันรุ่งเรืองของภูเก็ต เป็นสถาปัตยกรรมตึกเก่าแบบชิโนโปตุกีส ถูกสร้างขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2446  ที่ผสมผสานเอาความเป็นศิลปะตะวันตกและตะวันออก เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนจนเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเมืองภูเก็ต ตึกเก่าเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วตัวเมืองภูเก็ตสามารถเดินชมได้อย่างต่อเนื่องเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนภูเก็ต

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย          นำทุกท่านเข้านมัสการไหว้พระทำบุญที่ วัดไชยธาราราม(วัดฉลอง) เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองที่มีชื่อเสียงและมีประวัติเป็นมายาวนานของเมืองภูเก็ต หากท่านใดมาถึงภูเก็ตแล้วจะต้องแวะมาไหว้ หลวงพ่อแช่มแห่งวัดฉลอง พระเกจิซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมืองภูเก็ต เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง โดยหลวงพ่อแช่มมีเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์ กิตติศัพท์ในการรักษาโรค บุญญาบารมีและเมตตาธรรมที่สูงส่งทำให้มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาเป็นอันมาก เล่ากันว่าในขณะที่หลวงพ่อแช่มยังมีชีวิตอยู่ท่านได้เป็นที่พึ่งแก่ชาวบ้านในการรักษาโรค เนื่องจากท่านเป็นพระที่มีศาสตร์วิชาในด้านการปรุงยาสมุนไพร และรักษาโรค เข้าเฝือกผู้ป่วยกระดูกหัก ในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่นั้นถึงกับมีผู้ที่รอปิดทองตามแขนและขาของท่านจนแลดูเหลืองอร่าม ไปทั่วราวกับปิดทองพระพุทธรูปและแม้ว่าหลวงพ่อแช่มจะมรณภาพเป็นเวลานับหนึ่งร้อยปีมาแล้วก็ตาม ชื่อเสียงเกียรติคุณ และบารมีของท่านก็อยู่ในความทรงจำของผู้คนสืบมา นอกจากนี้วัดฉลองแห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของ พระมหาธาตุเจดีย์พระจอมไทยบารมี ประกาศเป็นที่ประดิษฐสถานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่นำมาจากศรีลังกา ให้ท่านเข้าไปสักการะได้ บริเวณด้านข้างผนังเป็นงานจิตรกรรมภาพวาดพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า ตอนประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพาน บริเวณพื้นที่รอบๆ มีพระพุทธรูปปางต่างๆ อันงดงาม ด้านบนสุดของพระมหาธาตุเจดีย์จะสามารถมองเห็นวิวมุมสูงของเมืองภูเก็ตได้อย่างสวยงาม

                 จากนั้นนำท่านเข้าสู่ แหลมพรหมเทพ เป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกดินที่สวยงามแห่งหนึ่งของภูเก็ต อยู่ทางตอนใต้ของเกาะภูเก็ตห่างจากหาดราไวย์ประมาณ 2 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแหลมหินยื่นไปในทะเล เป็นที่ตั้งของประภาคารกาญจนาภิเษก สุดปลายของแหลมพรหมเทพ มีชื่อว่าแหลมเจ้า บริเวณตัวแหลมซึ่งยื่นออกไปในทะเล มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยต้นตาลที่ขึ้นอยู่กลุ่มใหญ่ เมื่อยืนที่แหลมพรหมเทพมองออกไปที่ทะเลจะเห็นเกาะแก้วน้อย – เกาะแก้วใหญ่ อยู่เบื้องหน้า และทางด้านขวาจะเป็นหาดในหาน มีเรือยอร์ชจอดลอยลำอยู่เป็นจำนวนมากและเป็นจุดที่ใช้อ้างอิงเวลาพระอาทิตย์ตกดินของประเทศไทย บริเวณแหลมพรหมเทพมีขอบปูนให้นั่งชมพระอาทิตย์ตกดิน มีทางเดินลงไปที่ด้านล่าง เมื่อลงไปที่ด้านล่างจะเห็นน้ำทะเลสีเขียวมรกต เวลามีคลื่นซัดเข้ามากระทบก้อนหินจะเป็นฟองสีขาวดูสวยงาม

เย็น           บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ OZO KATA BEACH หรือที่พักระดับเทียบเท่า

เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือฉลอง จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะราชาใหญ่ โดยเรือ YACHT ในการเดินทาง เกาะราชาใหญ่ อยู่ทางด้านตะวันตกของเกาะภูเก็ต ห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาด มีทั้งหมด 5 อ่าว คืออ่าวตะวันตก หรืออ่าวปะตก, อ่าวสยาม, อ่าวทือ, อ่าวหลา และอ่าวขอนแค หาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสสะอาดลักษณะคล้ายทะเลแถบหมู่เกาะสิมิลันทางใต้ ปัจจุบันเกาะราชาใหญ่ได้กลายเป็นแหล่งดำน้ำที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน เพราะน้ำทะเลรอบเกาะใสตลอดทั้งปี และมีปะการังที่มีความสวยงามและสัตว์น้ำต่างๆที่หายากต่างจากจุดดำน้ำอื่นๆ เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังกิ่ง ปะการังจาน ปะการังพุ่ม และปะการังสกุลแข็งชนิดต่าง ๆ ส่วนปลาที่พบส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดเล็ก เช่น ปลาผีเสื้อ ปลาเก๋า ปลาไหลทะเล ปลากระเบน ปลาปักเป้า ปลาหมึกยักษ์ เป็นต้น อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเดินเล่นริมชายหาดหรือดำน้ำตื้นบริเวณเกาะราชาใหญ่ได้อีกด้วย

กลางวัน    บริการอาหารกลางวันบนเรือแบบปิคนิค

บ่าย         จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เกาะเฮ เป็นเกาะเล็กๆอยู่ใต้สุดของจังหวัดภูเก็ต เป็นสถานที่ยอดนิยมของจังหวัดภูเก็ตโดยมนต์เสน่ห์ของเกาะเฮแห่งนี้คือความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรน้ำอย่างปะการังน้ำตื้นรวมกับน้ำทะเลใส หาดทรายขาวละเอียด ให้ท่านได้ส่องโลกใต้น้ำตื่นตาตื่นใจไปกับปะการังมากมายที่ทอดเป็นแนวยาว พร้อมกับชมปลาน้อยใหญ่ใต้ท้องทะเล อิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือฉลองโดยระหว่างทางท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตกดินได้จากบนเรือ

                นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ OZO KATA BEACH หรือที่พักระดับเทียบเท่า 

เย็น          บริการอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               จากนั้นออกเดินทางไปยัง พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด นมัสการพระใหญ่แห่งเมืองภูเก็ต หรือ พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี พุทธอุทยานแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดภูเก็ตอีกแห่งหนึ่ง องค์พระใหญ่ประดิษฐานอยู่ที่เขานาคเกิดและลักษณะเด่นคือพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปแบบร่วมสมัยขนาดใหญ่เห็นได้รอบเกาะภูเก็ต เป็นรูปแบบของพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาค ขนาดหน้าตักกว้าง 25.45 เมตร ความสูง 45 เมตร โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ประดับผิวด้วยหินอ่อนหยกขาว สุริยกันต(สุริยกันตะ) จากพม่า เป็นหินอ่อนชิ้นเล็กๆ นำมาต่อกันจนเต็มพระพุทธรูปด้วยความปราณีต น้ำหนักเฉพาะหินอ่อน หยกขาวประมาณ 135 ตัน หรือประมาณ 2,500 ตารางเมตร โดยมีนัยสำคัญในการก่อสร้างเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความสันติ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความหวัง การก่อสร้างพระพุทธรูปมิ่งมงคลเอกนาคคีรี สำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจบริจาคของประชาชนชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ให้ท่านได้เคารพและสักการะองค์พระใหญ่ที่บนเขานาคเกิดและได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเกาะภูเก็ตในมุมสูง

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย          นำท่านเข้าสู่ ร้านของฝากพรทิพย์ ให้ทุกท่านเลือกชิมเลือกซื้อสินค้าของฝากก่อนกลับบ้านภายในร้านกว้างขวางอัดแน่นไปด้วยของฝากทั้งที่เป็นของประจำจังหวัดภูเก็ตหรือของจากจังหวัดอื่นๆ เน้นความอร่อย คุณภาพสูง สะอาดและถูกหลักอนามัย และจุดเด่นของฝากที่เป็นไฮไลท์ของที่นี้ คือ กล่องบรรจุภัณฑ์ที่สะดุดตาทุกท่านที่เข้ามาช้อปปิ้ง ไม่ว่าจะเป็นกล่องรูปสัตว์น้ำน่ารักภายในก็จะมีให้เลือกหลายอย่าง เช่น น้ำพริกกุ้งเสียบ, เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และสินค้าอื่นๆเป็นต้น หรือการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของฝากเป็นรูปตึกสไตล์ชิโนโปตุกีสภายในก็จะเป็นขนมโบราณของภูเก็ต  ให้ท่านได้เลือกเก็บเป็นคอลเลคชั่น ให้อิสระท่านเลือกชมของฝากตามอัธยาศัย

                หลังจากเลือกชมและซื้อของฝากเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าสู่ มาดูบัวคาเฟ่ (MA DOO BUA) ร้านกาแฟสไตล์เรือนไทยร่วมสมัยที่มีจุดเด่นคือเป็นสวนบัวหลวงสายพันธุ์วิคตอเรียหรือบัวกระด้ง เป็นบัวที่มีสีสันงดงามและขนาดใหญ่ บัวนี้ถูกตั้งชื่อตามพระราชินีนาถ ‘วิกตอเรีย’ แห่งเกาะอังกฤษ เพราะว่าประสบความสำเร็จในการนำบัวไปปลูกในประเทศอังกฤษ  ให้ท่านเพลิดเพลินและลิ้มรสชาติความเป็นภูเก็ตไปกับบรรยากาศของสระบัวในร้านคาเฟ่ นอกจากนั้นเมนูเครื่องดื่มและของคาวของทางร้านก็ยังมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใคร และมีกิจกรรมถ่ายรูปกับบัวทั้งแบบยืนบนใบบัวหรือถ่ายรูปบนเรือกับบัวที่ใครหลายๆคนก็ไม่ควรพลาด *ไม่รวมค่าใช้จ่ายของอาหารเครื่องดื่มและกิจกรรมถ่ายรูป*

                สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

16.25       นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 216

17.50       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

[user_registration_form id="22036"]