จันทร์ – ศุกร์: 10:00-17:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ | เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 4 วัน 3 คืน
(สายการบิน ไทยสมายล์)

HILIGHT PROGRAM

  • พบกับมนต์เสน่ห์หน้าหนาวกับเส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
  • สัมผัสปางอุ๋ง-ปาย สุดยอดธรรมชาติแบบไม่ไกลเกินเอื้อม
  • อลังการกับสวนดอกไม้ยอดฮิต
  • สักการะพระธาตุดอยกองมู วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแม่ฮ่องสอน

เดินทาง

กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564

ราคาเพียง 16,590.-

คอนเฟิร์มเดินทาง 6-9 ท่าน !!

06.00      คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

07.50      นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย สมายล์ (THAI SMILE) เที่ยวบินที่ WE102

09.10       เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หลังจากรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนำท่านเข้าชม อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของแดนสยามหรือเรียกว่าหลังคาสยาม มีความสูงถึง 2,565 เมตร มีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี เป็นที่ตั้งสถานีเรดาร์ของกองทัพอากาศไทยและเป็นที่ประดิษฐานสถูปเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่องค์สุดท้าย ดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย พาดผ่านจากประเทศเนปาล ภูฐาน พม่า เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทยสภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน ดอยอินทนนท์นี้เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธารที่สำคัญหลายสายรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำแม่ปิงที่ให้พลังงานไฟฟ้าที่เขื่อนภูมิพล ถูกประกาศเป็นอุทยานฯ เมื่อ พ.ศ.2515 ประกาศเป็นอุทยานฯ เป็นลำดับที่ 6 ของประเทศไทย

กลางวัน     บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวระหว่างทางและพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น            บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

                  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ IMPERIAL MAE HONG SON HOTEL หรือเทียบเท่า

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านสู่ วัดจองคำ-วัดจองกลาง วัดที่ตั้งอยู่ในรั้วกำแพงเดียวกันเปรียบเสมือนวัดแฝด เมื่อมองจากด้านหน้า วัดจองคำจะอยู่ด้านซ้ายมือ และวัดจองกลางจะอยู่ทางขวามือ วัดจองคำและวัดจองกลางตั้งอยู่กลางเมืองแม่ฮ่องสอน และ เป็นเสมือนสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมของเมืองไทใหญ่แห่งนี้ เพราะนอกจากความงดงาม ทางศิลปะแล้ว วัดทั้งสองยังเป็นศูนย์กลางของสถานที่จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆของชาวแม่ฮ่องสอน วัดจองคำหรือพระอารามหลวงวัดจองคำ เป็นวัดแรกของเมืองแม่ฮ่องสอนและวัดเก่าแก่สร้างตามแบบอย่างศิลปะไทใหญ่สิ่งที่โดดเด่นหลังคาทรงประสาท 9 ชั้น และมีศาสนสถานที่สำคัญคือ วิหารหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่สุดของแม่ฮ่องสอนและเป็นพระประธานที่มีขนาดหน้าตักกว้าง 4.85 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า และมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ซึ่งจำลองมาจากพระศรีศากยมุนีที่วิหารวัดสุทัศน์ สำหรับวัดจองกลาง ตั้งอยู่บริเวณด้านข้างกับวัดจองคำ เป็นเจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ บนยอดประดับฉัตรสามชั้น มีกลุ่มเจดีย์สี่ทิศล้อมรอบ องค์เจดีย์ก่ออิฐถือปูนทาสีขาว ส่วนลายปูนปั้นที่องค์เจดีย์ทาสีทอง ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จำลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ มีสิ่งที่น่าสนใจอื่นๆ อีก เช่น ตุ๊กตาแกะสลักด้วยไม้เป็นรูปคนและสัตว์เกี่ยวกับพระเวสสันดรชาดก ฝีมือแกะสลักของช่างชาวพม่า นอกจากนี้ผลงานทางด้านจิตรกรรม ยังมีภาพวาดบนแผ่นกระจก เรื่องพระเวสสันดรชาดกและภาพประวัติเจ้าชายสิทธัตถะ ตลอดจนภาพแสดงให้เห็นถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นหลายภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพม่าและมีบันทึกบอกไว้ว่าเป็นฝีมือของช่างไทยใหญ่จากมัณฑะเลย์

               นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุดอยกองมู จ.แม่ฮ่องสอน วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองและเปรียบเสมือนศูนย์กลางแห่งศรัทธาของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน เป็นที่เคารพสักการะของทั้งชาวบ้านและนักท่องเที่ยวที่มาเยือน แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดปลายดอย วัดพระธาตุดอยกองมูประกอบด้วยพระธาตุเจดีย์ที่สวยงาม 2 องค์ พระเจดีย์องค์ใหญ่สร้างโดย จองต่องสู่ เมื่อ พ.ศ. 2403 เป็นที่บรรจุพระธาตุของ พระโมคคัลลานะ เถระ ซึ่งนำมา จากประเทศพม่า ส่วนพระธาตุเจดีย์องค์เล็กสร้างเมื่อ พ.ศ. 2417 โดยพระยาสิงหนาทราชา เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอนคนแรก นอกจากจะวัดคู่บ้านคู่เมืองแล้วยังเป็นสถานที่ชมทัศนียภาพเมืองแม่ฮ่องสอนที่สวยงาม ท่านสามารถมองเห็นภูมิประเทศและสภาพตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจนจากวัดพระธาตุดอยกองมูอีกด้วย

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

              นำท่านสู่ หมู่บ้านรักไทย หมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางขุนเขาและทะเลหมอกที่แวดล้อมไปด้วยกลิ่นอายของชาวจีนยูนนาน ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน หมู่บ้านแห่งนี้มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยสไตล์ชาวจีนยูนนาน เนื่องจากในสมัยอดีตเคยเป็นที่อาศัยของทหารจีนคณะชาติ (กองพล 93) หรือที่เรารู้จักกันว่า “ก๊กมินตั๊ง” ที่นี่ค่อนข้างมีอากาศเย็นๆ สบายๆ เกือบทั้งปี และในช่วงหน้าหนาว ที่นี่ก็จะหนาวมากเป็นพิเศษ เพราะอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,776 เมตร นอกจากเรื่องของบรรยากาศที่สดชื่นเหมาะแก่การชมวิวแล้ว หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นจีนยูนนานอยู่สูงมากไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกาย ภาษา สถาปัตยกรรม บ้านเรือนที่สร้างด้วยดินเหนียวผสมข้าวฟาง และอาหารขึ้นชื่อทั้งชาและขาหมูหมั่นโถว บรรยากาศดีๆแบบนี้กำลังรอทุกท่านไปเยี่ยมชมและสัมผัสกับความไม่เหมือนใครที่หมู่บ้านรักไทยแห่งนี้

              ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอย ชมความสวยงามของทิวสนลำต้นสูงใหญ่ ณ ปางอุ๋ง รายล้อมด้วยอ่างเก็บน้ำ ป่าสนสองใบ สนสามใบและดอกไม้เมืองหนาว มีบรรยากาศเย็นสบายตลอดทั้งวัน สภาพภูมิประเทศเป็นทิวเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นภูมิทัศน์ที่งดงาม สามารถไปได้แทบทุกช่วงฤดูกาล ท่านจะได้สัมผัสปางอุ๋งในช่วงเวลาไหนก็ตาม ถ้าเป็นในช่วงเวลายามเช้ามักจะพบกับทะเลหมอกหรือในยามสายที่จะได้พบกับแสงแดดที่ตกกระทบกับน้ำเป็นเงาสะท้อนที่สวยงาม ปางอุ๋งคือหนึ่งใน “โครงการพระราชดำริปางตอง 2 (ปางอุ๋ง)” เป็นโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน

              นำท่านเดินทางไปยัง อ.ปาย อำเภอเล็กๆที่เปี่ยมด้วยเสน่ห์เฉพาะตัว เมืองสุดโรแมนติกยอดฮิต ท่ามกลางบรรยากาศของขุนเขาและสายหมอก ตั้งอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างทางให้ท่านเพลิดเพลินกับวิวระหว่างทางและพักผ่อนตามอัธยาศัย

               นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ AI PAI HOTEL หรือเทียบเท่า

เย็น         บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

               อิสระท่านเดินช้อปปิ้ง ถนนคนเดินปาย ตามอัธยาศัยโดยถนนคนเดินปายตอนเย็นในตัว อ.ปาย หนึ่งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเมืองปาย ได้รับความนิยมและคึกคักเป็นอย่างมากจากนักท่องเที่ยวที่ได้มาเยี่ยมชม ท่านสามารถเลือกชมเลือกซื้อสินค้าเป็นของฝากของที่ระลึก ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รูปภาพ โปสการ์ด ให้ท่านได้ลองลิ้มรสอาหารของทานเล่นต่างๆตลอดจนการใช้บริการร้านอาหาร ร้านกาแฟและแหล่งบันเทิงต่าง ๆ ที่อยู่บนถนนเส้นนี้

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               พาท่านแวะยังไปยังจุดเช็คอินที่ห้ามพลาดอีกแห่งของเมืองปาย เมืองแห่งขุนเขาและทะเลหมอกสุดโรแมนติก ร้าน COFFEE IN LOVE ร้านกาแฟบรรยากาศดีที่มีจุดเด่นในเรื่องการตกแต่งโดยร้านตั้งอยู่บนบริเวณเนินเขาของอำเภอปาย ไม่เพียงแต่บรรยากาศที่สดชื่นแล้วทางร้านยังมีทั้งเครื่องดื่ม ของทานเล่น อาหาร ของหวานที่มีคุณภาพและไม่ควรพลาดชิมเมื่อท่านมายังร้านกาแฟแห่งนี้ ให้อิสระท่านดื่มด่ำกับบรรยากาศและถ่ายรูปตามอัธยาศัย

               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานปายประวัติศาสตร์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 ขณะที่ญี่ปุ่นมาตั้งฐานทัพอยู่ในประเทศไทย โดยกองทัพญี่ปุ่นใช้เป็นเส้นทางเดินทัพลำเลียงเสบียงและอาวุธจากเชียงใหม่ ผ่านอำเภอปายไปยังประเทศพม่า มีลักษณะคล้ายกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง อำเภอปายจึงกลับคืนสู่ความสงบสุขอีกครั้งหนึ่ง โดยหลงเหลือไว้เพียงแต่สะพานแห่งนี้ว่า “สะพานประวัติศาสตร์” ในอดีตสะพานแห่งนี้ถูกสร้างด้วยไม้ หลังจบสงครามถูเผาทิ้งทำลายไป ปัจจุบันถูกสร้างขึ้นใหม่โดยใช้สะพานเหล็ก ที่ยังคงได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอำเภอปายและถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของเมืองปายที่ท่านไม่ควรพลาด

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

               หลังจากทานอาหารกลางวัน นำทุกท่านไปยัง อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เพื่อชมวิวทิวทัศน์ เป็นหนึ่งในมนต์เสน่ห์ของหน้าหนาวในการไปเยือนอุทยานเพื่อชมความงามของธรรมชาติ โดยอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมีสภาพป่าและธรรมชาติที่สมบูรณ์ ครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน ป่าต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นทางธรรมชาติที่งดงามและจุดชมวิวที่สามารถชมบรรยากาศอันร่มรื่น โดยเฉพาะบริเวณห้วยน้ำดัง ที่ขึ้นชื่อเรื่องทะเลหมอกมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย จุดชมวิวยอดนิยมของที่นี้คือ จุดชมวิวดอยกิ่วลม
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โป่งเดือด เป็นน้ำพุร้อนขนาดใหญ่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง คุณสมบัติของน้ำพุร้อนอย่างหนึ่งคือ ช่วยรักษาโรคปวดตามข้อ ท่านสามารถแช่เท้าได้ในบริเวณที่ทางอุทยานกำหนดตามอัธยาศัย

เย็น          บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

                นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ EASTIN TAN HOTEL CHIANGMAI หรือเทียบเท่า

เช้า           บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมดอกไม้และเก็บภาพเป็นที่ระลึกจากสวนดอกไม้ฮอตฮิตที่ไม่ควรพลาดมาเข้าชมเมื่อมาถึงเชียงใหม่ สวนดอกไม้แห่งนี้ตั้งอยู่อำเภอแม่ริม ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก ท่านจะได้พบกับบรรยากาศสวนดอกไม้สุดสวยงามตระการตา อากาศโปร่งโล่งสบาย ไม่แออัด และเต็มไปด้วยดอกไม้นานาพรรณและจุดถ่ายรูปหลายมุม อิสระท่านถ่ายรูปและผ่อนคลายไปกับสวนดอกไม้ตามอัธยาศัย

               เดินทางไปยังร้านขายของฝาก ร้านวนัสนันท์ ร้านของฝากชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ จำหน่ายอาหารพื้นเมือง อาหารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรภาคเหนือ และของฝากประเภทอื่นๆ อิสระให้ท่านเลือกซื้อของฝากกลับไปให้คนที่อยู่ทางบ้านได้อย่างเพลิดเพลินและมั่นใจในคุณภาพของร้านขายของฝากที่เราเลือกสรรมาให้ท่าน

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

               นำท่านเดินทางสู่ วัดพระสิงห์ หรือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร หนึ่งในวัดสำคัญและวัดที่เก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของชาวเชียงใหม่ เป็นศูนย์รวมศรัทธาของผู้คนที่มักจะเดินทางมาเคารพและสักการะกันอย่างเนื่องแน่นเป็นประจำ โดยเฉพาะพระพุทธสิหิงค์ หรือที่ผู้คนเรียกกันว่า พระสิงห์ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะแบบเชียงแสนโบราณปางมารวิชัย ขัดสมาธิเพชร หล่อด้วยสำริดหุ้มทอง สูง 79 เซนติเมตร หน้าตักกว้าง 63 เซนติเมตร รู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง นอกจากสักการะพระสิงห์แล้ว ภายในวัดพระสิงห์วรวิหารยังมีสิ่งที่น่าชม อาทิเช่น วิหารลายคำอันเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์ ภายในมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องสุพรรณหงส์และสังข์ทองซึ่งพบเพียงที่นี่แห่งเดียว นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถที่ตกแต่งแบบศิลปะล้านนา หอไตรประดับด้วยรูปปูนปั้นเทวดา และเจดีย์ทรงกลมแบบล้านนาตามความเชื่อพระธาตุเจดีย์นั้น วัดพระสิงห์ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรง (งูใหญ่) หากได้มานมัสการอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งแล้ว จะเป็นมงคลสูงสุด ทำให้อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

               พาท่านแวะ ณ ร้าน I-BERRY GARDEN ร้านไอศกรีมโฮมเมดชื่อดังในย่านนิมมานของคุณโน๊ต อุดม นักพูดเดี่ยวไมโครโฟนชื่อดัง ที่มีจุดขายของร้านคือไอศกรีมโฮมเมดหลากหลายรสชาติ ยังมีขนมหวาน ของทานเล่นและเครื่องดื่มอื่นๆพร้อมให้ทุกท่านได้ลิ้มรสและเลือกรับประทานตามอัธยาศัย พร้อมถ่ายรูปเช็คอินกับบรรดาจุดถ่ายรูปมุมต่างๆในร้านที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนกัน ทำให้ผู้คนหลั่งไหลกันเข้ามาใช้บริการไม่ขาดสาย *ไม่รวมค่าเครื่องดื่มและอาหารภายในร้าน

14.30      ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

16.55      นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย สมายล์ เที่ยวบินที่ WE165

18.20      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

[user_registration_form id="22036"]