จันทร์ – ศุกร์: 10:00-17:00 

02-676-3663

Smart ทัวร์ในประเทศ  |  นครปฐม  ONE FINE DAY

HILIGHT PROGRAM

  • สักการะพระร่วง ณ องค์พระปฐมเจดีย์ นมัสการหลวงพ่อเปิ่น ชื่อดังแห่งวัดบางพระ 

  • เยี่ยมชม พระราชวังสนามจันทร์ หนึ่งในพระราชวังที่งดงามและโรแมนติก

  • สัมผัส WOODLAND พิพิธภัณฑ์ไม้สักทอง ที่แกะสลักออกมาอย่างวิจิตรตระการตา

  • ชมสวนส้มโอไทยทวี ช้อปปิ้ง อิ่มท้อง ณ ตลาดน้ำลำพญา และถนนคนเดินรอบวัดพระปฐมเจดีย์

ราคาเริ่มต้นเพียง 1,499.-

กำหนดการเดินทาง

มกราคม – กุมภาพันธ์ 64

*** ออกเดินทางทุกวันเสาร์ ***

คอนเฟิร์มเดินทาง 6-8 ท่าน !!

06.30      คณะเดินทางพร้อมกันที่ เซ็นทรัล พระราม 2 พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

07.00      นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดนครปฐม โดย รถตู้ VIP 9 ที่นั่ง (พร้อมเสิร์ฟอาหารว่าง SNACK BOX)

เช้า          นำท่านเดินทางสู่ สวนส้มโอไทยทวี พาท่านชมสวนส้มโอ, ดูวิธีการปลูกส้มโอ และถ่ายรูปสวยๆในสวนส้มโอ พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อส้มโอหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ ส้มโอขาวผึ้ง, ส้มโอทองดี และส้มโอทับทิมสยาม

                นำท่านเข้าสู่ WOODLAND เมืองไม้ พาท่านรู้จักกับปู่สัก เพื่อผจญภัยกับอาณาจักรเมืองไม้ โดยแบ่งออกทั้งหมด 10 โซน ซึ่งในแต่ละโซนจะมีจุดเด่นไม่เหมือนกัน ได้แก่ ห้องรากไม้, ห้องสัตว์ป่า, ห้องชาวเมืองไม้, ห้องพญานาค, ห้องโลกใต้บาดาล, ห้องเทวาณฤมิตร, ห้องฮินดู, ห้องกวนอิม, ห้องพุทธ และห้องคริสต์ รวมถึงบ้านคนรักไม้ Gallery ส่วนตัวของคุณณรงค์ ทิวไผ่งาม เป็นงานโชว์ไม้แกะสลักที่ล้ำค่า และหาชมได้ยากยิ่ง

กลางวัน     อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย ณ ตลาดน้ำลำพญา

                ตลาดน้ำลำพญา ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนครชัยศรี หรือ แม่น้ำท่าจีน ที่นี่มีทั้งโซนตลาดสด โซนร้านอาหาร และขนมไทยต่างๆ ให้ท่านได้ชิมและเดินเล่นอย่างเพลิดเพลิน รวมไปถึงเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของฝากจากชาวบ้านแท้ๆ

                จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดบางพระ เดิมชื่อวัดปากคลองบางพระ สร้างราวปีพ.ศ. 2220 ในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย เป็นวัดที่มีอดีตท่านเจ้าอาวาสชื่อดัง หลวงพ่อเปิ่น ฐิตคุโณ พระนักพัฒนา พระผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตา มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศไทย นำชมภายในอุโบสถหลังเก่า ซึ่งมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ มีพระนามว่า “หลวงพ่อสิทธิชัยมงคล” และ “หลวงพ่อกายสิทธิมงคล” เป็นพระปฏิมากรหินทรายแดง ประทับนั่งปางมารวิชัยลงรักปิดทอง อุโบสถหลังเก่าของวัดบางพระ เป็นอุโบสถก่ออิฐถือปูนหลังคาลด 2 ชั้น ประกอบด้วยช่อฟ้าใบระกาทำจากไม้ หลังคามุงด้วยกระเบื้องดินสมัยอยุธยา เป็นลักษณะการสร้างอุโบสถสมัยอยุธยาตอนกลาง อีกหนึ่งสิ่งที่ห้ามพลาดเมื่อมาถึงที่นี่คือ ภาพจิตรกรรมฝาผนัง ซึ่งเป็นภาพเก่าแก่เขียนขึ้นในสมัยอยุธยาตอนกลาง เราจะเห็นได้ว่าใช้เพียง 4 สี คือสีขาว, สีดำ, สีแดง และสีเขียวใบแค

                 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระราชวังสนามจันทร์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น การสร้างพระราชวังแห่งนี้ มีมูลเหตุจูงใจ มาจากการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์ ซึ่งทำให้พระองค์ทรงพอพระราชหฤทัยเมืองนครปฐมเป็นอย่างยิ่ง ทรงเห็นว่าเป็นเมืองที่เหมาะสมสำหรับประทับพักผ่อนเนื่องจากมีภูมิประเทศที่งดงามและร่มเย็น นอกจากนี้ยังทรงมีพระราชดำริที่ลึกซึ้ง นั่นก็คือ ทรงเห็นว่านครปฐมเป็นเมืองที่มีชัยภูมิเหมาะสำหรับต้านทานข้าศึก ซึ่งจะยกเข้ามาทางน้ำได้อย่างดี จึงตั้งพระทัยที่จะสร้างพระราชวังแห่งนี้ ไว้สำหรับเป็นเมืองหลวงแห่งที่สอง

                ต่อด้วยไฮไลท์สำคัญ นำท่านสักการะ พระร่วงโรจนฤทธิ์ ศรีอินทราทิตย์ธรรโมภาส มหาวชิราวุธราชบูชนิยบพิตรวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร เป็นพระพุทธรูปปางห้ามญาติ และด้านหลังองค์พระร่วงเป็นที่ประดิษฐานพระสรีรางคารของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

เย็น          อิสระอาหารเย็น ให้ท่านเดินเล่น แวะชิมสตรีทฟู้ด กับร้านชื่อดังมากมาย บริเวณ ถนนคนเดินรอบวัดพระปฐมเจดีย์ฯ อาทิ ตี๋คาเฟ่ ขนมปังโบราณ, บัวลอยแต้จิ๋ว, ช.หอยทอด ออส่วน, ไอศกรีมลอยฟ้า, วุ้นคุณอุ๊, ขนมครกเจ๊แขกแหกปาก ฯลฯ (ตามอัธยาศัย)

19.00      ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

20.30       เดินทางถึง กรุงเทพฯ (เซ็นทรัล พระราม2) โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

[user_registration_form id="22036"]